ZOEK IN SITE
  JONGEREN   OUDERS   PROFESSIONALS   WERKEN BIJ   BEZOEKERS
  
 
26-05-2016 02:30

> Hoe werkt dat nou bij Transferium?!
> Stagiaires
> Functieprofielen
> Opleiding Nieuwe Medewerkers
> Stel een vraag
> Home

 
Functienaam:                              Gedragsdeskundige
Afdeling:                                      Observatie, Diagnostiek & Behandeling
Datum vaststelling profiel:           1 september 2008
 
 
Doel van de functie
De Gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor de effectieve en efficiënte observatie, diagnostiek en behandeling/van de jongeren binnen zijn afdeling waarbij de behandeling en de bedrijfsvoering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
 
 
Positie
 
Is verantwoording schuldig aan:
 • Manager Pedagogisch Beleid
Geeft met een Afdelingshoofd Jongerenzorg duaal leiding aan:
 • Één afdeling zijnde twee teams
Neemt deel aan de volgende overleggen:
 •  
Onderhoudt intern formele contacten met:
 • De (Senior) Groepsleiders van de eigen afdeling
 • Het Afdelingshoofd Jongerenzorg (duale partner)
 • De Manager Pedagogisch Beleid
 • De Algemeen Manager
 • De Gedragsdeskundigen
 • Het Afdelingshoofd Programma Ondersteuning
 • De Teamleider Administratieve Ondersteuning
 • De Coördinator Sport, Vorming & Training
 • De Management Adviseur Planning Kwaliteit & Control
 • De Netwerkbegeleiders
 • De Psychologisch Assistenten
 • De Rapporteurs
 • De Spinaker
Onderhoudt extern formele contacten met:
 • Gezinsvoogden
 • Externe Therapeuten/Trainers
 • 1 Contractpartner (in de rol van Liaison)
 • Contractpartners (in de rol van Gedragsdeskundige)
 • Onderwijsinstellingen
 
Producten & Diensten
Onder dit kopje staat in algemene termen beschreven aan welke Producten & Diensten een medewerker een bijdrage levert. In het Taken, Bevoegdheden, en Verantwoordelijkheden Schema van Transferium Jeugdzorg (TVBS) is de bijdrage die deze medewerker levert verder geconcretiseerd. De nummers achter de producten & diensten corresponderen met de nummering zoals gehanteerd in de TBVS.
 
 
Beleid en organisatie (1)
Adviseert het management met betrekking tot de ontwikkeling van beleid. Stelt samen met het duale Afdelingshoofd op basis van het Transferium Jeugdzorg Jaarplan het Afdelingsactiviteitenplan op.
 
 
Besturing en beheer (2)
Stuurt aan de hand van P&C op de, onder zijn bevoegdheid vallende, processen. Draagt zorg voor management informatie die dit sturen mogelijk maakt.
 
 
Het behandelproces (3)
Is professioneel verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Observatie en diagnostiekplan en het Behandelplan.
Draagt zorg voor de uitvoering van activiteiten welke in het kader van het behandelproces op afdelingsniveau dienen te worden uitgevoerd.
 
 
Medewerkers (4)
Stuurt en coacht (Senior) Groepsleiders) van de eigen afdeling bij het uitvoering geven aan behandeling. Adviseert het Afdelingshoofd Jongerenzorg met betrekking tot de aansturing van individuele medewerkers en het team van (Senior) Groepsleiders.
 
 
Onderzoek en ontwikkeling (5)
Draagt er binnen de eigen afdeling zorg voor dat activiteiten die in het kader van onderzoek en ontwikkeling dienen te worden verricht ook daadwerkelijk plaats vinden.
 
 
Producten en diensten van derden (8)
Stemt op casusniveau activiteiten af met ketenpartners.
Onderhoudt structurele contacten met ketenpartners; is op de hoogte van de activiteiten van de ketenpartners en draagt er zorg voor dat ketenpartners geïnformeerd zijn over de activiteiten van Transferium Jeugdzorg.
 
 
Essentieel gedrag in cruciale situaties
 
In iedere functie komen situaties en ontwikkelingen voor waarin de functiehouder moet tonen wat hij waard is; essentieel gedrag in cruciale situaties. De hieronder beschreven cruciale situaties bestaan uit een beschrijving van de Situatie, het beoogde Resultaat en de Aanpak om tot het beoogde resultaat te komen. De daaronder beschreven competenties vloeien uit de cruciale situatie voort.
 
 
Het behandelplan
 
Vanuit verschillende disciplines (de behandelgroep, trainers, netwerkbemiddelaars enz.) wordt informatie aangeleverd over een jongere. Al deze disciplines behandelen de jongere vanuit de specifieke behandelopdracht die zij hebben gekregen. Iedere discipline rapporteert en adviseert aan de Gedragsdeskundige hoe de behandeling tot dan toe verlopen is en hoe hij verder vormgegeven zou kunnen worden. Daarnaast heeft de Gedragsdeskundige vanuit de eigen expertise een eigen beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de jongere.
De Gedragsdeskundige verzamelt bij de verschillende disciplines en de jongere zelf informatie en analyseert deze. Vanuit deze analyse vindt afstemming en bijstelling van de behandeldoelen plaats. Het is essentieel voor een goede en passende behandeling dat de analyse van de Gedragsdeskundige correct is. Daarbij moeten de afwegingen van de Gedragsdeskundige helder zijn voor de bij de uitvoering van de behandeling betrokken personen. De door de Gedragsdeskundige aan te leveren onderdelen van het behandelplan en de aanpassingen die hierop gedurende de behandeling worden gemaakt, maken inzichtelijk welke de vaardigheidstekorten en de problemen van de jongere zijn. Daarnaast wordt geschetst langs welke weg en door welke inspanningen van betrokkenen gekomen kan worden tot het doel. De verschillende bij de behandeling betrokken disciplines kennen een grote diversiteit aan vaardigheden en kennis. Voor het goed ten uitvoer kunnen brengen van de behandeling is het derhalve van belang dat de Gedragsdeskundige bij het schrijven en opstellen/aanpassen het onderdeel van het behandelplan dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het plan. Het behandelplan biedt handvatten voor een ieder die met de jongere gaat werken.
 
Competentie: Oordeelsvorming
 
Definitie:
Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische beoordeling.
 
Competentie: Organisatiesensitiviteit
 
Definitie:
Onderkent invloed en gevolgen van (eigen) beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie.
 
 
Samenwerken met een hoofdletter S
 
Een van de vertrekpunten van Transferium Jeugdzorg is dat de gesloten plaatsing van jeugdigen zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk mag duren. Dit heeft tot gevolg dat de geboden behandeling van een hoogwaardige kwaliteit zal moeten zijn. Door de betrokkenheid van verschillende functionarissen en disciplines (Gedragsdeskundige, Groepsleiders, trainers, therapeuten enz.) is de kans dat het behandelproces door bijvoorbeeld onduidelijke communicatie, niet optimaal verloopt groot.
Het is essentieel dat de Gedragsdeskundige met betrekking tot de door Transferium Jeugdzorg te realiseren doelen zorg draagt voor heldere opdrachten en optimale afstemming.
Om dit te bereiken maakt de Gedragsdeskundige SMART afspraken met de betrokkenen en laat hij zich informeren over de voortgang in het proces. De Gedragsdeskundige lost waar mogelijk knelpunten op of vraagt de Zorgregisseur het knelpunt op te lossen. Bij niet door hem zelf op te lossen interne knelpunten schakelt de Gedragsdeskundige de Manager Pedagogisch Beleid in. Bij het oplossen van knelpunten in de onderlinge afstemming tussen de verschillende disciplines is de Gedragsdeskundige gericht op het betrekken van functionarissen bij het vinden van die oplossingen.
 
Competentie: Samenwerken
 
Definitie:
Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen functioneel belang aanwezig is.
 
Competentie: Groepsgericht leiderschap
 
Definitie:
Geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze om een beoogd doel te bereiken.
 
Competentie; Inzet
 
Definitie:
Stellen van hogere eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.
 
 
De lange adem
 
Het effect van de geboden behandeling wordt pas na verloop van tijd zichtbaar. Terugval in ‘oud gedrag’ is een veelvoorkomend fenomeen. Wanneer een jongere (tijdelijk) terugvalt in oud gedrag of wanneer de toename van vaardigheden langzaam verloopt, kan door betrokkenen (groepsleiders, trainers, therapeuten, jongere, ouders enz.) worden getwijfeld aan de aanpak die voortvloeit uit het behandelplan.
De Gedragsdeskundige draagt zorg voor de uitvoering van de in het behandelplan vastgestelde doelen die door Transferium Jeugdzorg dienen te worden gerealiseerd. De weg waarlangs de doelen bereikt wordt kan variëren, de doelen zelf staan vast.
Bovengenoemd resultaat bereikt de Gedragsdeskundige door af te stemmen met de betrokkenen. Hij is daarbij gericht op de mogelijkheden en beperkingen van zowel de jongeren als de mensen die hen begeleiden. Hij refereert aan observaties, zet kennis in en schetst wat de gevolgen van bepaalde handelingen zullen zijn. De Gedragsdeskundige laat hierbij ruimte voor de emoties en de mening van de ander, signaleert wat het effect van het eigen gedrag op de ander is en past, indien nodig, het eigen gedrag aan om de binnen het behandelplan gestelde doelen te kunnen realiseren In het gehele proces staat het belang van de jongere voorop en draagt de Gedragsdeskundige zo nodig, de visie en missie van Transferium Jeugdzorg uit.
 
Competentie: Conceptueel denken
 
Definitie:
Beoordeelt of een probleem vanuit het methodische kader is benaderd en of, ten aanzien van het oplossen van het probleem, het proces voortvloeiende uit het methodische kader op de juiste wijze is doorlopen.
 
Competentie: Sensitiviteit
 
Definitie:
Toont zich bewust van andere mensen en hun omgeving, alsmede de eigen invloed hierop; laat zien de gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen.
 
Competentie; Betrokkenheid
 
Definitie:
Toont betrokkenheid bij de kerntaak van de organisatie en de eigen professie; weet deze betrokkenheid op anderen over te dragen, maar is zich hierbij altijd bewust van het belang van emotionele neutraliteit.
 
 
De Gerichtheid op ontwikkeling
 
In de eigen observatie, maar ook op indicatie van het Afdelingshoofd Jongerenzorg, signaleert de Gedragsdeskundige pedagogische kwaliteiten en beperkingen bij individuele (Senior) Groepsleiders maar ook bij teams. Er kan sprake zijn van een spanning tussen de beschikbare kwaliteiten en de vaardigheden die nodig zijn voor de behandeling van de jongeren.
De Gedragsdeskundige draagt zorg voor (pedagogisch inhoudelijke) deskundigheidsbevordering van (Senior) Groepsleiders opdat optimaal vorm gegeven kan worden aan de opvoeding/behandeling van de jongeren die in Transferium Jeugdzorg verblijven.
Aan de hand van eigen observaties, observaties uit de tweede hand, rapportages enzovoorts, volgt de Gedragsdeskundige de ontwikkeling in vaardigheden van zowel individuele (Senior) Groepsleiders als teams. Wanneer de Gedragsdeskundige kwaliteiten bij teams of individuen signaleert, stimuleert hij de betrokkenen hun kwaliteit in te zetten ter deskundigheidsbevordering van hen die te korten ervaren. De Gedragsdeskundige deelt de eigen ervaring en deskundigheid met betrokkenen en draagt zo bij aan hun professionele ontwikkeling. Initiatieven van individuen of teams die passen binnen de taakstelling worden gestimuleerd en eventueel worden hiervoor voorwaarden gecreëerd. Wanneer pedagogisch inhoudelijke beperkingen bij individuen of teams worden gesignaleerd wordt de eigen deskundigheid ingezet (of wordt de deskundigheid van anderen aangewend) om deze beperkingen weg te nemen.
 
Competentie: Ontwikkelen medewerkers
 
Definitie:
Ontwikkelt en stimuleert de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers door middel van coaching, opleiding, vorming en training.
 
Competentie: Delegeren
 
Definitie:
Deelt eigen beslissingsruimte en bevoegdheden en taken op duidelijke wijze toe aan de juiste medewerkers. Effectief gebruik maken van tijd en vaardigheden van medewerkers
 
Competentie; Groepsgericht leiderschap
 
Definitie:
Geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze om een beoogd doel te bereiken.
 
 
Het complete plaatje
 
In Transferium Jeugdzorg geplaatste jongeren kennen veelal een complex verleden met een veelheid aan problemen. Ouders en vaak ook bekenden van het gezin, onderwijzers, hulpverleners, reclasseringsmedewerkers en politie hebben, ieder vanuit de eigen deskundigheid getracht het tij te keren. Alle inspanning hebben tot dan toe niet het gewenste effect gehad. Sterker nog er bestaat geen goed zicht op wat er met de jongere nu echt aan de hand is. De jongere en/of zijn ouders zijn somber over de toekomst en hebben een beperkt vertrouwen in wat de hulpverlening nog voor hen kan betekenen. Plaatsing van de jongere in Transferium Jeugdzorg is een laatste kans om de ontwikkeling van de jongere weer in goede banen te leiden.
Om voor deze jongeren een passend behandelplan op te kunnen stellen is het essentieel dat een zo compleet mogelijk beeld op beperkingen, stoornissen, bedreigende factoren, vaardigheden, kansen en protectieve factoren beschikbaar is.
Om dit te bereiken doorloopt de Gedragsdeskundige een diagnostisch proces op maat. De Gedragsdeskundige wint informatie in bij relevante partijen, voert gesprekken met de jongere, laat tests afnemen en interpreteert deze en zet observatie opdrachten uit en interpreteert de informatie die dit oplevert. Vervolgens weegt de Gedragsdeskundige de verzamelde informatie en komt tot een rapportage op basis waarvan de Gezinsvoogd in zijn rol als Zorgregisseur een zorgprogramma op kan stellen waarvan verwacht wordt dat dit tot een positieve verandering in de ontwikkeling van de jongere zal leiden.
 
Competentie: Oordeelsvorming
 
Definitie:
Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische beoordeling.
 
Competentie: Conceptueel denken
 
Definitie:
Beoordeelt of een probleem vanuit het methodische kader is benaderd en of, ten aanzien van het oplossen van het probleem, het proces voortvloeiende uit het methodische kader op de juiste wijze is doorlopen.
 
 
Coördinatie met een hoofdletter C
 
In het diagnostische- en behandelproces dienen een groot aantal activiteiten te worden ondernomen door verschillende disciplines. De kwaliteit van het advies van de Gedragsdeskundige aan de Gezinsvoogd/Zorgregisseur is in belangrijke mate afhankelijk van de input van deze disciplines. Wanneer niet de juiste onderzoeksvragen zijn gesteld, wanneer niet het juiste antwoord op de onderzoeksvragen worden gegeven en wanneer niet alle informatie op tijd beschikbaar is, zal dit de kwaliteit van het advies aan de Gezinsvoogd/Zorgregisseur (ernstig) beïnvloeden. Dit kan tot gevolg hebben dat gekomen wordt tot een onvolledig of niet toereikend behandelplan.
Het is essentieel dat de Gedragsdeskundige zijn doelen SMART uit zet en de voortgang van de verschillende werkprocessen controleert/monitort. Hoewel de Gedragsdeskundige niet optreed als leidinggevende spreekt hij functionarissen die aan hem producten/diensten leveren wel aan op het moment dat werkinformatie achter blijft. Wanneer hij knel-/ verbeterpunten signaleert in de werkprocessen van disciplines die aan hem producten/diensten leveren, denkt hij mee over oplossingen en komt hij met voorstellen die moeten leiden tot verbetereing.
 
Competentie: Voortgangsbewaking
 
Definitie:
Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.
 
Competentie: Samenwerken
 
Definitie:
Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen functioneel belang aanwezig is.
 
 
Judoën[1]
 
Weerstand en teleurstelling zijn kenmerken van jongeren, hun gezinssysteem maar ook van hulpverleners die voor de plaatsing van de jongere betrokken waren bij die jongere. De jongere is niet of slechts beperkt gemotiveerd voor behandeling en de ouders hebben er geen/weinig vertrouwen in dat de behandeling in Transferium Jeugdzorg wel aan zal slaan. Het tijdelijk stagneren of een tijdelijke terugval tijdens de Transferium Jeugdzorg behandeling zal de weerstand/de beperkte motivatie verder negatief beïnvloeden.
Het is essentieel dat de Gedragsdeskundige alle disciplines die betrokken zijn in het behandelproces stimuleert en motiveert om niet mee te gaan in de sombere verwachting van de jongere en zijn gezinssysteem.
Om dit te bereiken toont de Gedragsdeskundige voorbeeldgedrag en spreekt hij met enthousiasme over Transferium Jeugdzorg in het algemeen en de voortgang in behandeling van de individuele jongere in het bijzonder. Bij weerstand onderkent hij de gevoelens en behoeften van de ander en weet hij hierop te reageren met passend gedrag echter altijd met als doel de ander te bewegen in de gewenste richting.
De Gedragsdeskundige Observatie en Diagnostiek zoekt (of laat zoeken) naar kansen/openingen voor de toekomstige behandeling ook waar deze kansen niet aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Hiertoe is de Gedragsdeskundige vasthoudend in zijn zoektocht en is hij niet tevreden met een gemiddelde prestatie.
 
Competentie: Sensitiviteit
 
Definitie
Toont zich bewust van andere mensen en hun omgeving, alsmede de eigen invloed hierop; laat zien de gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen.
 
Competentie: Betrokkenheid
 
Definitie
Toont betrokkenheid bij de kerntaak van de organisatie en de eigen professie; weet deze betrokkenheid op anderen over te dragen, maar is zich hierbij altijd bewust van het belang van emotionele neutraliteit.
 
Competentie: Inzet
 
Definitie:
Stelt hoge eisen aan het werk; laat zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.
 
 
Waarden en normen
 
Het leven van een binnen Transferium Jeugdzorg geplaatste jongeren staat op een cruciaal punt. De invloed van de medewerkers op de ontwikkeling van de jongere en de keuzes die hij gaat maken is groot. Vanuit de kerntaak van Transferium Jeugdzorg, de missie, de visie en RESPECTVOL[2] kan het dan ook niet anders zijn dan dat de Gedragsdeskundige een positief rolmodel voor zowel jongeren als medewerkers is. Hij is zorgvuldig, integer en in handelt in lijn met normen en waarden.
Medewerkers van Transferium Jeugdzorg mogen geen misbruik maken van macht en middelen. Zij nemen hierin verantwoordelijkheid, kunnen en durven positie te kiezen en vertonen voorbeeld gedrag. Het zelf aanspreekbaar zijn op beroepsnormen en het anderen hierop aanspreken behoort tot de kernkwaliteiten van Transferium Jeugdzorg medewerker.
 
Competentie: Integriteit
 
Definitie:
Handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen.
 
 
Kerncompetenties Transferium Jeugdzorg
In de notitie Transferium Jeugdzorg Kerncompetenties staat beschreven welke kerncompetenties voor alle medewerkers van Transferium Jeugdzorg zijn vastgesteld en waarom. In dit competentieprofiel zijn de kerncompetenties terug te vinden in de cruciale situaties met de volgende titels:
 
Leidinggevenden
 • Delegeren:                          De gerichtheid op ontwikkeling
 • Inzet:                                 Samenwerken met een hoofdletter S 
 •  Betrokkenheid                    De lange adem
 • Groepsgericht Leiderschap: Samenwerken met een hoofdletter S
 • Conceptueel denken:           De lange adem 
 •  Integriteit:                          Waarden en normen
 
 
Stijl
 
De Gedragsdeskundige is in zijn stijl van begeleiden te typeren als ‘coachend op gedrag en resultaat’. Hij stelt doelen, meet resultaten, en evalueert uitgevoerde plannen van aanpak. De bedrijfsvoering en het pedagogische beleid zijn hierbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Het creëren van condities die de professionele ontwikkeling van medewerkers mogelijk maakt en het medewerkers stimuleren in die professionele ontwikkeling speelt hierbij een cruciale rol.
 
In de ‘Notitie kerncompetenties’ staan in de paragraaf ‘Zo zijn onze gewoontes...’ een tiental Transferium Jeugdzorg cultuuruitgangspunten beschreven. Deze cultuuruitgangspunten zijn in de stijl van werken van iedere medewerker te herkennen:
 
 • Respectvol; Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
 • Eerlijk; Eerlijk duurt het langst.
 • Samenwerkend; Een team is meer als de optelsom der delen.
 • Professioneel; Je moet eerst leren kruipen voordat je kunt rennen.
 • Evenwichtig; De aanhouder wint.
 • Consciëntieus; Niet over één nacht ijs gaan.
 • Transparant; Met open vizier strijden.
 • Volhoudend; Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.
 • Onverstoorbaar;Wie A zegt moet ook B zeggen.
 • Leergierig; Ledigheid is des duivels oorkussen.
 
 
Aandachtspunten kennis en ervaring
 
 • Relevante WO met diagnostiek aantekening
 • Kennis van en ervaring met de doelgroep binnen de LVG/KJP en/of Jeugdzorg
 • Kennis hebben van, en ervaring hebben met, het Sociale Competentiemodel
 • Kennis hebben van Competentie Management
 • Ervaring hebben als leidinggevende
 • Het onderschrijven van de beleidsuitgangspunten van Transferium Jeugdzorg
  [1] Judoën; er naar streven om altijd met de beweging van een aanvaller of trainingspartner mee te gaan om deze vervolgens voort te zetten en tegelijkertijd te controleren en richting te geven.
[2] Zie Stijl
  Disclaimer | Contact